ब्रेकिंग न्यूज

जिल्हयातील कंटेनमेंट झोन बाहेरील धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळे सुरु – जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार

 सुरु राहण्याच्या वेळाबाबत स्थानिक तहसीलदारांच्या संमतीने निर्णय

 

कोव्हीड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीच्या मानक कार्यप्रणाली, मार्गदर्शक सूचना

बीड,दि. 16 :- (जि.मा.का) राज्य शासनाने प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे दिनांक 16 नोव्हेंबर 2020 पासून सुरु करणेसाठी मानक कार्यप्रणाली, मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली आहेत. या अनुषंगाने बीड जिल्हयातील केवळ कंटेनमेंट झोन बाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे दिनांक 16 नोव्हेंबर 2020 पासून खुली करणेसाठी मानक कार्यप्रणाली, मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करणेच्या अटीस आधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे असे आदेश जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले आहेत.

 

कोव्हीड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी कंटेनमेंट झोन बाहेरील धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळे खुले राहण्याच्या वेळेबाबत संबंधित विश्वस्त, मंडळ, अधिकारी यांनी स्थानिक तहसिलदार यांच्या संमतीने निर्णय घ्यावा. मास्क परिधान करणे, शारिरिक अंतराचे पालन करणे, थर्मल स्क्रिनिंग करणे आणि वारंवार हात धुणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक राहील.

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे कडील दिनांक 29 जून 2020 रोजीच्या आदेशामध्ये त्या त्या जिल्हयातील परिस्थिती प्रमाणे संबंधीत जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यांना जिल्हयातील रुग्ण स्थितीनुसार आदेश काढणेबाबत सर्वाधिकार देणेत आलेले आहेत.दयापूर्वीच्या आदेशानुसार जिल्हयातील लॉकडाऊनची मुदत दिनांक 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी रात्री 12.00 वा. पर्यंत वाढविणेत आहे. 

 

सर्व संबंधित कंटेनमेंट झोन बाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे यांचे कडून पुढिलप्रमाणे नमुद मानक कार्यप्रणाली, मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असलेबाबत तपासणी करणेचे अधिकार त्या त्या क्षेत्रातील पोलीस अधिकारी, कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थानी देण्यात आले असून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता 1860 (45) च्या कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यामधील तरतुदी प्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.

शासनाच्या 14 मार्च 2020 अन्वये कोरोना विषाणू चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 मधील तरतूदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसुचना निर्गमित करणेत आली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्याचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे. त्याच प्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील तरतुदी प्रमाणे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे कोणतीही आपत्ती रोखण्यासाठी किंवा आपत्ती विरुध्द प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत.

धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी होणारा कोव्हीड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीच्या मानक कार्यप्रणाली, मार्गदर्शक सूचना

 धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी मोठया संख्येने लोक एकत्र येत असतात. अशा ठिकाणी ठिकाणांच्या आवारात कोव्हीड -19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य सामाजिक अंतर इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांचे काटेकोरपणे पालन करणे महत्वाचे आहे. 

कंन्टेनमेंट झोनच्या आतील धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे ही नागरिकांसाठी बंद राहतील.

 

कोव्हीड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी करावयाच्या सामान्य प्रतिबंधात्मक उपायासोबतच या विशिष्ट ठिकाणी करावयाच्या विशिष्ट उपाययोजनांचा ही समावेश करण्यात आलेला आहे. फक्त कंन्टेनमेंट झोनच्या बाहेरील धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे सुरू करणेस परवानगी असेल. 65 वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, इतर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, गरोदर महिला आणि 10 वर्षाखालील लहान मुले यांनी घरीच राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्था यांनी याबाबत नागरिकांना सूचना द्याव्यात. कोव्हीड-19 विषाणू संसर्ग थांबविण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनां बरोबरच  सार्वजनिक आरोग्य उपायांचेही पालन करणे आवश्यक आहे. या सर्व उपायांचे पालन सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी सर्व कामगार, सेवेकरी, अभ्यागत, भाविक यांचेकडून पूर्ण वेळ पालन करणे बंधनकारक आहे.

यामध्ये खालील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश असेल- या सर्व सार्वजनिक ठिकाणी वैयक्तिक कमीत कमी 6 फूट शारिरिक अंतर राखणे आवश्यक असेल. चेहरापट्टी, मास्क यांचा वापर करणे बंधनकारक असेल. हात अस्वच्छ दिसत नसले तरी साबणाने वारंवार हात धुणे (किमान-40 ते 60 सेंकदापर्यंत) बंधनकारक असेल. त्याचबरोबर सर्व ठिकाणी अल्कोहोल युक्त हॅण्ड सॅनिटायझर चा वापर (किमान-20 सेंकदापर्यत) करावा. श्वसनसंबंधित शिष्टाचाराचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये शिकताना किंवा खोकताना टिश्यू पेपर किंवा हातरूमाल किंवा हाताच्या कोपराने नाक व तोंड पूर्णपणे झाकले जाईल याची दक्षता घेणे तसेच वापरलेला टिश्यू पेपरची योग्य त्या पध्दतीने विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.

या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व नागरिक कामगार, भाविक, सेवेकरी यांनी स्वत:च्या आरोग्याचे निरिक्षण करणे तसेच आजारी असलेस स्थानिक प्रशासन, जिल्हा प्रशासनास कळविणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक ठिकाणी थुकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध असेल. तसेच याचे उल्लघंन केलेस स्थानिक प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाईल. धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी येणाऱ्या सर्वानी आरोग्य सेतू अॅपचा वापर करावा. 

सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी खालील प्रमाणे उपाययोजना करतील. सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी प्रवेशव्दारावर हात स्वच्छतेसाठी सॅनिटायझर डिस्पेंसर तसेच थर्मल स्क्रिनिंगची सोय करणे बंधनकारक असेल, धार्मिक, प्रार्थना स्थळाच्या ठिकाणी फक्त कोणतीही लक्षणे नसलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश असेल. सर्व व्यक्तींना चेहरा पट्टी, मास्कचा वापर केला असेल तरच या ठिकाणी प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावी. 

सर्व धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी कोव्हीड -19 विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपायोजना पोस्टर्सच्या माध्यामातून दर्शनी भागात लावण्यात याव्यात. तसेच या ठिकाणी कोव्हीड-19 विषाणू संसर्ग रोखण्याबाबतच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ऑडीओ व व्हिडीओ च्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी वारंवार ऐकवल्या,प्रसारित केल्या जाव्यात. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी प्रवेश देणेबाबत अभ्यागत, भाविकांबाबत निश्चित धोरण ठरवावे. त्या ठिकाणी निश्चित केलेल्या वेळेमध्ये किती लोकांना प्रवेश दिला जावा, याबाबतचा निर्णय धार्मिक, प्रार्थना स्थळांचा आकार, वायुविजन इत्यादी बाबी विचारात घेवून त्या स्थळांचे नियमन करणारे विश्वस्त, मंडळ, अधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करून करावे.

चप्पल, बुट, पादत्राणे स्वत:च्या गाडीतच ठेवणेबाबत भाविकांना प्रवृत्त करावे. गरज असेल तर भाविकांनी वैयक्तिक, कुटुंबांची पादत्राणे एकत्रित नेमून दिलेल्या कप्प्यांमध्ये स्वत: ठेवाव्यात. (इतरांमार्फत ठेवू नये) वाहन पार्किंगच्या ठिकाणी तसेच परिसराबाहेर सामाजिक अंतराच्या निकषाचे पालन करून गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन करणेत यावे. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या परिसरातील तसेच आवारा बाहेरील सर्व दुकाने स्टॉल, कॅफेटेरिया या ठिकाणी पूर्णवेळे सामाजिक अंतराचे पालन करणे बंधनकारक असेल. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या परिसरामध्ये भाविकांच्या रांगांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि योग्य सामाजिक अंतराचे पालन करणेसाठी योग्य मार्किंग करावे. भाविक, अभ्यागतांसाठी धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या परिसरामध्ये स्वतंत्र प्रवेश व बाहेर जाणाऱ्या मार्गाची व्यवस्था करणे.

धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या परिसरातील भाविकांच्या, अभ्यागातांच्या प्रवेशासाठीच्या रांगामध्ये किमान 6 फुटाचे शारिरिक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी. यासाठी धार्मिक, प्रार्थना स्थळांचे व्यवस्थापन करणारी संस्था जबाबदार असेल. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व नागरिकांनी प्रवेश करण्याअगोदर हात व पाय साबण व पाण्याने धुवावेत. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी अभ्यागत, भाविकांना बसण्याची व्यवस्था करत असताना योग्य सामाजिक अंतर राखावे. वातानुकुल यंत्र, वायुविजनसाठी केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणेत यावे. वातानुकुलित यंत्रणांचे तापमान 24°C ते 30°C पर्यत राखले जाईल तसेच सापेक्ष आर्द्रता 40-70% पर्यत असेल. जास्तीत-जास्त ताजी हवा, क्रॉस व्हेन्टीलेशन याची पुरेसी व्यवस्था करावी.

पुतळे, मूर्ती, पवित्र पुस्तके यांना स्पर्श करण्यास परवानगी असणार नाही. 

धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी मोठया प्रमाणात गर्दी किंवा जमाव जमविण्यास परवानगी असणार नाही. संसर्गाचा विचार करता शक्य त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केलेले भक्ति संगीत, गाणी वाजविली जावीत आणि समूहगान करण्यास परवानगी देणेत येवू नये. एकमेकांना अभिवादन करताना शारिरिक संपर्क टाळावा. धार्मिक प्रार्थनेसाठी एकत्रित येवून एकच चटई, सतरंजी वापर सामूहिकपणे करणेस परवानगी नाही. भाविकांनी त्यांची स्वतंत्र चटई किंवा सतरंजी आणावी जी प्रार्थनेनंतर ते परत घेवून जातील. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या आत मध्ये प्रसाद वितरण किंवा पवित्र पाणी शिंपडणे इत्यादी सारख्या बाबींना परवानगी असणार नाही.

धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी असलेले सामुदायीक भोजन व्यवस्था, लंगर, अन्नदान, अन्नछत्र इत्यादी ठिकाणी अन्न तयार करताना व वितरण करताना योग्य शारिरिक अंतर राखणेत यावे. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी प्रभावी स्वच्छता व निर्जतुकीकरण करावे. विशेषत: शौचालय, हात-पाय धुण्याचे ठिकाण इत्यादी ठिकाणी स्वच्छतेबाबत विशेष लक्ष दिले जावे. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या व्यवस्थापकाव्दारे परिसरामध्ये वारंवार साफसफाई व निर्जतुकीकरण केले जावे. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या परिसरातील इमारतीतील जमिन, फरशी व इतर आवारात वारंवार स्वच्छता केली जावी.

अभ्यागत, भाविक, सेवेकरी, कर्मचारी यांनी वापरलेले मास्क, चेहरा पट्टी, हातमोजे यांची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे याची दक्षता घेणेत यावी. धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी, सेवेकरी यांना कोव्हीड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल गरजेचा आहे. त्याचबरोबर कामावर येणे अगोदर तसेच ज्यांचा लोकांशी जास्त संपर्क येतो त्या सर्व कर्मचाऱ्यांची आठवडयातून एकदा कोव्हीड -19 चाचणी करणे आवश्यक असेल.  खाण्याच्या तसेच शौचालयाच्या ठिकाणी गर्दी नियंत्रण करणे आवश्यक असेल, प्रत्येक धार्मिक, प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या, जागा आणि सामाजिक अंतराचा प्रोटोकॉल पाळला जाईल याबाबत संबंधीत पोलिस अधिक्षक, जिल्हाधिकारी यांना हमीपत्र देणे बंधनकारक असेल.

आवारात बाधित किंवा संशयित रुग्ण आढळल्यास त्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. आजारी व्यक्तीला इतरांपासून दूर असे स्वतंत्र खोलीत किंवा जागेत ठेवावे. डॉक्टरांनी तपासणी करेपर्यंत त्या व्यक्तीने मास्क,चेहरापट्टी वापर करणे बंधनकारक असेल. तात्काळ जवळच्या वैद्यकीय सुविधा (हॉस्पिटल/क्लिनिक) केंद्रात कळवावे. तसेच स्थानिक, जिल्हा प्रशासनास हेल्पलाईनद्वारे कळवावे.  संबंधीत क्षेत्रातील वैद्यकीय अधिक्षक,प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर ठिकाणी तालुका आरोग्य अधिकारी यांनी सदर रुग्णामुळे होणाऱ्या संसर्गाचे जोखीम मूल्यांकन केले जाईल. त्यानुसार रुग्ण, त्याचे संपर्क आणि निर्जंतुकीकरण याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल. सदर रुग्ण कोव्हीड-19 विषाणू बाधित (पॉझिटिव्ह) असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्वरीत सर्व परिसरात निजतुकीकरण करण्यात यावे.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button