बीडबीड जिल्हा

राष्ट्रीयकृत, बॅकेतील अधिकारी ,कर्मचारी खाजगी कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचा-यांनी आरटीपीसी तपासणी करुन घेण्याचे आवाहन

बीड ):- मार्च 2021 च्या पहिल्या आठवडयापासून जिल्हयात कोविड संक्रमित रुग्णांची संख्या दिवसें दिवस वाढत असल्याने जिल्हयातील राष्ट्रीयकृत बॅकेतील, खाजगी बॅकेतील अधिकारी ,कर्मचारी तसेच खाजगी कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी हे कोविड संक्रमीत येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा कोविड संक्रमीत अधिकारी, कर्मचारी यांच्यापासून इतर अधिकरी,कर्मचारी कोविड संक्रमित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत, खाजगी बॅकेतील अधिकारी,कर्मचारी व जिल्हयातील सर्व खाजगी कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी यांनी दि. 2 एप्रिल 2021 रोजी पूर्वी आरटीपीसी तपासणी करुन घेण्याचे जिल्हाधिकारी रविंद्र जगताप यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे आदेशित केले आहे.

दि. 5 एप्रिल 2021 रोजी नंतर कोणतेही अधिकारी,कर्मचारी हे अन्टीजन आरटीपीसीआर तपासणी न करता कार्यालयात उपस्थित राहणार नाहीत याची सर्व बॅक शाखा प्रमुख तसेच खाजगी कार्यालय प्रमुख यांनी दक्षता घ्यावी. या आदेशाचे पालन न करणारे / उल्लघन करणारी कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह यांनी साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 नुसार गुन्हा केला असे मानण्यात येईल व नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.

राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा (कोविड -19) चा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 दि. 13-मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड-19 वर नियत्रंण आणण्यासाठी व त्यचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्यासाठी सक्षम अधिकारी म्हणून घोषित केले असल्याचे जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा अपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण बीड यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

शासनाने कोरोना विषाणुचे (कोविड-19 ) उदभवणा-या संसर्गजन्य रोगाचा प्रतिबंध व नियत्रंण यासाठी महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020 उपाययोजना नियम 3 नुसार सक्षम सक्षम अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांना घोषित केलेले आहे व त्यांना कार्यक्षेत्रातील कोविड-19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपायोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी ते सक्षम असतील.

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button