बीडबीड जिल्हा

बीड जिल्ह्यात लग्न समारंभासाठी जिल्हाधिकारी यांनी काढले नवीन आदेश

ज्याअर्थी , कोविड -19 विषाणूच्या संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून या कार्यालयाचे आदेश क्र .14 अन्वये बीड जिल्ह्यात दिनांक 15/06/2021 रोजी पर्यंत निबंध वाढविण्यात आलेले होते . मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील No. DMU / 2020 / CR.92 / DisM – 1 , दिनांक 04/06/2021 रोजीच्या संदर्भ क्र .15 च्या आदेशान्वये राज्यातील कोरोना परिस्थिती पाहता निबंधाच्या कालावधी मध्ये राज्यातील वेगवेगळ्या विभागातील कोकीड -19 ची परिस्थिती लक्षात घेता राज्यात कोरोमा मुळे लावण्यात आलेल्या निबंधांवर शिथीलता येत असून राज्य सरकारने लॉकडाऊन शिथील करण्यासाठी 5 स्तर रविले आहेत . त्या त्या स्तरानुसार संबंधित जिल्हयांमध्ये निबंध शिथील करण्यात आलेले आहेत .

ज्या अर्थी संदर्भ क्र .15 च्या मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय , मुंबई यांच्या आदेशानुसार कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली मधील तरतुदीनुसार आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 नुसार राज्य शासनाने वर्गीकरण केलेले आहे . ज्या अर्थी बीड जिल्हयामध्ये कोविड बाधित रुग्णांचा पॉझिटिव्हीटी रेट का 7,11 % असून , व्यापलेल्या ऑक्सीजन बेड्सची टक्केवारी 11.97 % इतकी असल्याने बीड जिल्हा महाराष्ट्र शासनाचे संदर्भ क्र . 15 अन्वये घोषित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या स्तरामध्ये समाविष्ट होत आहे . ज्या अर्थी बीड जिल्हयात कोविड -19 संसर्गाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखणेसाठी लागु असलेले या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्र 16 दिनांक 05.06.2021 मधील निबंध बीड जिल्हयात दिनांक 18.06.2021 रोजी पासून शासनाकडील पुढील आदेशापर्यंत लागु आहेत . आणि ज्याअर्थी , असे निर्दशनास आले की , या कार्यालयाचे संदर्भ आदेश 15 मधील अनु क्रमांक 9 मधील लग्न समारंभाकरिता स्थानिक पोलीस प्रशासनाच्या परवानगी ने 50 लोकांची परवानगी असुन देखील जिल्हयातील सर्व शहरी भागांमध्ये तसेच ग्रामीण भागात लग्न समारंभाकरिता मोठया प्रमाणावर गर्दी जमा होत असुन कोवीड -19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता आवश्यक असेलेल्या नियमांचे काटेकोर पणे पालन होत नाही त्या अर्थी , बीड जिल्हयात आयोजित करण्यात येणाऱ्या लग्न समारंभाकरिता पुढील प्रमाणे नियमावली लागु करण्यात येत आहे

1. सर्व प्रथम विवाह समारंभ आयोजक ( वधू पक्ष असो किंवा वर पक्ष अथवा त्रयस्थामार्फत ) यांनी संबंधित मंगल कार्यालय / मॅरेज हॉल / हॉटेल हॉल इ . ठिकाणी आपणास आवश्यक असलेल्या तारखेची पुर्व नोंदणी करावी .

2. संबधित मंगल कार्यालय / मॅरेज हॉल / हॉटेल हॉल मालकांनी एका दिवशी केवळ एकाच विवाहास परवानगी प्रदान करावी एका पेक्षा जास्त लग्न समारंभ एकाच दिवशी आयोजित करण्यात येवु नये ,

3. आयोजकांना मंगल कार्यालय / मॅरेज हॉल / हॉटेल हॉल इ . नियोजित तारखेस उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांनी स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी घ्यावी .
4. स्थानिक पोलीस प्रशासनाने परवानगी प्रदान करते वेळेस , उपस्थित सर्व 50 लोकांचे नाव , पत्ता , संपर्क क्रमांकाची यादी , संबंधित मंगल कार्यालय / मॅरेज हॉल / हॉटेल हॉल मालकाचे नाव , दुरध्वनी क्रमांक इ . माहिती आयोजकांकडुन घ्यावी . तसेच उपस्थित सर्वांचे अँटीजन / आरटीपीसीआर तपासणी अहवाल Negative असेलबाबत खात्री करावी .

5. स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी प्राप्त होताच उपस्थित राहणारे सर्व 50 लोकांची यादी ( नाव , पत्ता , संपर्क क्रमांकासह ) व पोलीस प्रशासनाची परवानगी चे पत्र , संबंधित मंगल कार्यालय / मॅरेज हॉल / हॉटेल हॉल मालकाचे नाव , दुरध्वनी क्रमांक इ . माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा . ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत व शहरी भागात नगर परिषद / नगर पंचायत इथे दाखल करावी .

6. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ग्रामसेवक व शहरी भागातील मुख्याधिकारी , नगर परिषद / नगर पंचायत यांनी नियोजित तारखेच्या वेळेस संबंधित ठिकाणी भेट देवुन या कार्यालयाचे कार्यालयीन आदेश दि .14.06.2021 मधील आपणास आदेशित केलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही अनुसरावी व सदरील ठिकाणी नियोजित वेळेस भेट देवुन कोवीड -19 विषाणूचा संसर्ग रोखण्याबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचा भंग होत असल्यास संबंधित विवाह समारंभ आयोजकावर नियमानुसार भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 188 , आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फोजदारी कारवाई करावी .

7. लग्न समारंभ आयोजकांनी उपस्थिती लोकांना विवाह स्थळी पुरेसा प्रमाणात सॅनिटायझर उपलब्ध करुन द्यावे . सर्व उपस्थितांना मास्क घालणे बंधनकारक करावे , लग्न स्थळी अनावश्क गर्दी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी तसेच एकाच ठिकाणी समुहामधील उपस्थिती टाळावी ,

8. लग्ना करिता बैठक व्यवस्थेमध्ये व भोजन व्यवस्थेमध्ये सामाजिक अंतर राखले जाईल याची दक्षता घ्यावी व त्याप्रमाणे बैठक व्यवस्था व भोजन व्यवस्था ठेवावी .

9. विवाह समारंभ आयोजक यांनी लग्नाकरिता लग्न कार्यालय / मॅरेज हॉल / हॉटेल हॉल इ . ठिकाणी विवाहाचे आयोजन न करता राहत्या घरी जरी लग्न आयोजित करणार असल्यास त्यानी देखील सर्व प्रथम स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल , व वरील सर्व नियमावली चे पालन करणे त्यांना देखील बंधनकारक असेल .

सदर आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पोलीस यंत्रणा आणि सर्व संबंधित विभागांची राहील . उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 च्या कलम 188 , आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , 2005 व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फोजदारी कारवाई करण्यात येईल .

सबंधित बातम्या

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button